Wie zijn wij?

Kort na de afsluiting van de Generale Synode in juni 2022 zijn we als predikanten en (oud-)ambtsdragers van de Christelijke Gereformeerde Kerken bij elkaar gaan zitten om ons te bezinnen over de ontwikkelingen in onze kerken en de gevolgen van de genomen synodebesluiten voor onze kerken.

Zo is de stichting Christelijk Gereformeerd Beraad opgericht.

Voorzitter: ds. A.A. Egas te Damwoude

Secretaris: ds. H.C. Bezemer te Culemborg

Penningmeester: br. A.J. van der Wekken uit Leerdam

Lid: ds. W.L. van der Staaij te Scheveningen

Lid: ds. J. van Vulpen te Urk-Maranatha

 

Wat willen wij?

Als Christelijk Gereformeerd Beraad willen wij kerkenraden en andere betrokkenen inhoudelijk en praktisch toerusten met name op het terrein van kerkrecht en hermeneutische en exegetische achtergronden inzake het thema van de vrouw in het ambt. Dat doen we door middel van deze site en/of door het beleggen van bijeenkomsten.

De synode van onze kerken sprak in 2022 opnieuw uit “dat er geen ruimte is voor openstelling van alle ambten voor de vrouw”. Na 1998 en 2001 is het de derde keer dat onze breedste kerkelijke vergadering een dergelijke uitspraak deed. We moeten helaas constateren dat hiermee de discussie over dit thema binnen onze kerken nog niet is gestild. Zelfs heeft een aantal kerken, geheel tegen dit besluit in, publiekelijk aangegeven over te gaan tot de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers.

De vraag die wij -en vele anderen- ons stellen, is hoe om te gaan met dit gegeven en hoe we ons dienen te verhouden tot de kerken die zich niet langer gebonden achten aan kerkelijke uitspraken. Deze vragen dringen zich te meer op, gelet op de verantwoordelijkheid die classisvergaderingen in dezen hebben.

Wat ons betreft is er sprake van een duidelijke relatie van de vragen rond vrouw en ambt enerzijds en de klassiek-gereformeerde visie op het gezag en het verstaan van de Heilige Schrift anderzijds. We staan achter een vorig jaar door prof. dr. A. Baars, dr. C.P. de Boer, ds. A.A. Egas en ds. J.M.J. Kieviet gepubliceerde ‘Verklaring van gevoelen’. Daarin staat verwoord wat voor ons onopgeefbaar is. Volgens ons ondermijnt de keus voor de vrouw in het ambt het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift.

Het blijft ons hartelijk verlangen en gebed dat de HEERE de verontrustende ontwikkelingen binnen onze kerken genadig wil keren. Als stichting willen we graag allen toerusten, die zich daarvoor willen inzetten.

 

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2024.