De generale synode van onze kerken sprak in april jongstleden opnieuw uit “dat er geen ruimte is voor openstelling van alle ambten voor de vrouw”.  Na 1998 en 2001 is het de derde keer dat onze breedste kerkelijke vergadering een dergelijke uitspraak deed. We moeten helaas constateren dat hiermee de discussie over dit thema binnen het geheel van onze kerken nog niet is gestild. Zelfs heeft in de achterliggende weken een aantal kerken, geheel tegen dit besluit in, publiekelijk aangegeven te zullen overgaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. 

De vraag die veel kerkenraden zich stellen is: hoe om te gaan met dit gegeven en hoe zich te verhouden tot de kerken die zich kennelijk niet gebonden achten aan deze kerkelijke uitspraak. Deze vragen dringen zich te meer op, gelet op de verantwoordelijkheid die de classisvergaderingen in dezen hebben. We hebben vernomen dat veel kerkenraden behoefte hebben om hierover met elkaar te spreken. Daarom hebben we in september 2022 twee regionale bijeenkomsten belegd: één voor de regio’s noord en oost en één voor de regio’s zuid en west: op woensdagavond 21 september in Dordrecht en op zaterdagmorgen 24 september op Urk.

Globaal programma van deze toerustingsbijeenkomsten

  1. Opening
  2. Lezing “Kiezen tussen samen belijden of samen praten. Samen op weg naar een religieuze gemeenschap.” (dr. C.P. de Boer)

Korte toelichting: Staat de keus voor de vrouw in het ambt op zichzelf of ondergraaft deze keus het fundament van de kerk, namelijk Gods Woord en de belijdenisgeschriften? In deze lezing zal worden toegelicht waarom de keus voor de vrouw in het ambt het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift ondermijnt. Uitgelegd zal worden waarom de hermeneutiek achter deze keus het belijden van de kerk, zoals de werkelijkheid van de hel, de verzoening en uiteindelijk de godsleer, ontkracht.   

  1. Toelichting op de hand-out voor classisafgevaardigden.

Korte toelichting: De hand-out die u tijdens het tweede deel van de avond krijgt uitgereikt, wil inzicht bieden in de wegen die onze kerkorde, op grond van Schrift en belijdenis, ons wijst, met name aangaande de verantwoordelijkheid die de classis-afgevaardigden in dezen hebben. We willen deze hand-out aanreiken en toelichten om onze ambtsbroeders toe te rusten in de actuele situatie van de kerken.

  1. Pauze          (gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen n.a.v. de lezing en/of de hand-out)
  2. Beantwoording van de vragen
  3. Presentatie  van de website Christelijk Gereformeerd Beraad.
  4. Sluiting

Meer artikelen